Album: Cắp nón đón đò - Video

Vốn liếng em có 30 đồng

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...

Cây xanh dưng dức giữa trời

Trình bày: , | Album:

Bỉ: Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

Vui bốn mùa

Trình bày: | Album:

Nhân sinh thích í trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích...

Sông Cầu nước chảy lơ thơ-yêu nhau cởi áo cho nhau

Trình bày: , | Album:

Sông cầu nước chảy lơ thơ Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Trình bày: | Album:

Bỉ: Chim khôn i í i, đỗ ngọn i í i, thầu hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à giầu, này người...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: , | Album:

Dọn quán í ơ cũng có bán hàng là, anh rằng Hai ơi. Nay bên a người về dọn quán...

Cắp nón đón đò

Trình bày: | Album:

Cắp nón đón đò Dân ca Quan họ cổ Cắp cái nón ơ ờ đi nay a a đón đò là duyên...