Album: Duyên quan họ - Karaoke - Minh Thành

Vào chùa – Karaoke

Trình bày: | Album:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...