Album: Duyên quan họ - Xuân Dần

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: | Album: ,

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn i nhẫn...