Album: Luống những bâng khuâng

Trình bày: NSUT Hải Xuân

Album gồm 11 giai điệu quan họ:

– Cái ả

– Dệt gấm

– Gọi đò

– Mời nước mời trầu

– Lên tiên cung

– Nhớ mãi khôn nguôi

– Như ruộng năm sào

– Tạm biệt từ đây

– Tay tiên chuốc chén rượu đào

– Vào chùa

– Vui bốn mùa

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Dệt gấm

Trình bày: | Album:

Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm...

Tay tiên chuốc chén rượu đào

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi...

Lên tiên cung

Trình bày: | Album:

Lên í đến tận tiên đà trên í i Tiên Cung tôi bực í ì ì mình /.Lên i đến tận...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Tạm biệt từ đây

Trình bày: | Album:

Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

Vui bốn mùa

Trình bày: | Album:

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Mời nước mời trầu

Trình bày: | Album:

Mời nước(Khách đến chơi nhà)Dân ca Quan họ cổ     Khách đến í đến chơi hự...