Album: Sở cầu như ý

Sở cầu như ý

Trình bày: | Album:

Sở cầu như ý Dân ca Quan họ cổ Sở cầu như ý i ì í i, sở nguyện tòng tâm i, nguyện...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: | Album:

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

Vốn liếng em có 30 đồng

Trình bày: | Album:

...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để...

Chè mạn hảo

Trình bày: , | Album:

...

Súc miệng ấm đồng

Trình bày: | Album:

...

Lệnh ngự

Trình bày: | Album:

...