Album: Thắm tình quan họ

Trầu cau quan họ

Trình bày: | Album:

Ngày hội năm xưa Em tiễn anh tới một con đò Em gửi miếng trầu thương nhớ Để...

Tìm trong chiều hội Lim

Trình bày: | Album:

Bâng khuâng trong gióAi bâng khuâng ai đứng trongGió lạnh, gió lạnh chiều hội LimAi...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra a về tấm lòng í…em tưởng nhớ luống...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song...

Lý thiên thai

Trình bày: | Album:

Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

Lúng liếng

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự nhà. Đốt than ư dọn nhà quạt nước...

Cái hời cái ả

Trình bày: | Album:

Nhất ngon là mía Lam Điền(Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Người ơi, có ai xuôi về, có ai xuôi về. Cho em nhắn i cho em nhủ à bên nay a nhời...