Ca sĩ: Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Người ở đừng về

Trình bày:

Người ở đừng về – Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh ...

Về miền quan họ 2015: Bên dòng tiêu tương

Trình bày:

Lấy ý tưởng và cảm hứng từ dòng Tiêu Tương – một dòng sông cổ, có thực,...