Ca sĩ: Minh Phức

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Hương gió đầu cành

Trình bày: , | Album:

...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Trình bày: , | Album:

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

Năm liệu bảy lo

Trình bày: , | Album:

Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...