Ca sĩ: Nguyễn Thị Khánh Ly

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Đêm i hôm qua mình em nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, Này a có a tôi buồn ì,...