Album: Đào Nguyên - Minh Thùy

Paused...

    Đào Nguyên

    Trình bày: | Album:

    Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...