Ai xuôi về | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Ai xuôi về. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Mười nhớ | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Mười nhớ. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Giữa tối hôm rằm | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Giữa tối hôm rằm. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Trầu cau quan họ | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Trầu cau quan họ. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Cây trúc xinh | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Cây trúc xinh. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ

Tìm trong chiều hội Lim | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Tìm trong chiều hội Lim. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Nguyễn Trung

Lý giao duyên | Minh Thành, NSƯT Trung Kiên | Trầu cau quan họ
Lý giao duyên. Trình bày Minh Thành, NSƯT Trung Kiên. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Trên rừng 36 thứ chim | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Trên rừng 36 thứ chim. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhác trông thấy bóng đôi người | Quan họ không nhạc đệm 1
Nhác trông thấy bóng đôi người. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tạm biệt từ đây | Quan họ không nhạc đệm 1
Tạm biệt từ đây. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tứ hải giao tình | Quan họ không nhạc đệm 1
Tứ hải giao tình. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Thú giải phiền | Quan họ không nhạc đệm 1
Thú giải phiền. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Mong người như thể mong mưa | Quan họ không nhạc đệm 1
Mong người như thể mong mưa. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Chưa biết

Thiết tha | Quan họ không nhạc đệm 1
Thiết tha. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vì chuông cho cá bén đăng | Quan họ không nhạc đệm 1
Vì chuông cho cá bén đăng. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tôi là con trai Bắc Ninh | Quan họ không nhạc đệm 1
Tôi là con trai Bắc Ninh. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vốn liếng tôi có 30 đồng | Quan họ không nhạc đệm 1
Vốn liếng tôi có 30 đồng. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tuấn Khanh | Quan họ không nhạc đệm 1
Tuấn Khanh. Album Quan họ không nhạc đệm 1. Sáng tác Quan họ lời cổ

Chè mạn hảo | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Chè mạn hảo. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Đào Nguyên | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Đào Nguyên. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tưởng đến gần xa | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Tưởng đến gần xa. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Thuyền mở lái chèo | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Thuyền mở lái chèo. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Buôn bấc buôn dầu | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Buôn bấc buôn dầu. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lấy gì làm thú giải phiền | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Lấy gì làm thú giải phiền. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Bạn Kim Lan | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Bạn Kim Lan. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lên núi Ba Vì | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Lên núi Ba Vì. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Gọi đò | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Gọi đò. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Liện sai | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Liện sai. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ngồi tựa song đào | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Ngồi tựa song đào. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vui bốn mùa | NSƯT Khánh Hạ | Tưởng đến gần xa
Vui bốn mùa. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Tưởng đến gần xa. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhớ mãi khôn nguôi | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Nhớ mãi khôn nguôi. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Dệt gấm | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Dệt gấm. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tay tiên chuốc chén rượu đào | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Tay tiên chuốc chén rượu đào. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lên tiên cung | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Lên tiên cung. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Gọi đò | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Gọi đò. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vào chùa | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Vào chùa. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tạm biệt từ đây | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Tạm biệt từ đây. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vui bốn mùa | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Vui bốn mùa. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Mời nước mời trầu | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Mời nước mời trầu. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Cái hời cái ả | NSƯT Hải Xuân | Luống những bâng khuâng
Cái hời cái ả. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Luống những bâng khuâng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhớ mãi khôn nguôi | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Nhớ mãi khôn nguôi. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Buôn bấc buôn dầu | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Buôn bấc buôn dầu. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Đôi bên bác mẹ cùng già | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Đôi bên bác mẹ cùng già. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Dưới giời mấy kẻ biết ra | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Dưới giời mấy kẻ biết ra. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vào chùa | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Vào chùa. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Trầu cau quan họ | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Trầu cau quan họ. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Câu quan họ người ơi | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Câu quan họ người ơi. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Chưa biết

Ai xuôi về | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Ai xuôi về. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Gửi về quan họ | NSƯT Lan Hương | Câu quan họ người ơi
Gửi về quan họ. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Câu quan họ người ơi. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Thành công
© Bản quyền 2019 bởi Quan Họ Bắc Ninh - Đến hẹn lại lên.
Phát triển nội dung bởi các thành viên. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Duy, Trịnh Văn Tỉnh.
Điện thoại: 0935.36.8088 / E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản hồi vui lòng gửi về E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Liên kết: Nhạc dân ca, thiet ke web bac ninh, van phong luat su bac ninh, Soạn bài, kỹ thuật nuôi trồng, Cải lương