Album: Cắp nón đón đò - Video

Paused...

  Vốn liếng em có 30 đồng

  Trình bày: | Album:

  Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ nửa thì, nuôi...

  Cây xanh dưng dức giữa trời

  Trình bày: , | Album:

  Bỉ: Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

  Vui bốn mùa

  Trình bày: | Album:

  Nhân sinh thích í trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích...

  Sông Cầu nước chảy lơ thơ-yêu nhau cởi áo cho nhau

  Trình bày: , | Album:

  Sông cầu nước chảy lơ thơ Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi...

  Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

  Trình bày: | Album:

  Bỉ Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này người í ơ ờ ớ...

  Buôn bấc buôn dầu

  Trình bày: , | Album:

  Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn nhẫn...

  Dọn quán bán hàng

  Trình bày: , | Album:

  Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

  Cắp nón đón đò

  Trình bày: | Album:

  Cắp cái nón ơ ờ đi nay a a đón đò là duyên ơ bằng là anh Hai ơi tình em lính tính...