Album: Còn duyên - Mai Phương - Video

https://www.youtube.com/watch?v=DX7XNb3lV4Y

Vào chùa (5,534 lượt xem)

Mười nhớ (5,774 lượt xem)

Dệt gấm (1,598 lượt xem)

Còn duyên (13,890 lượt xem)

Ai xuôi về (1,887 lượt xem)