Album: Đôi ta như thể Đào Nguyên

Paused...

  Vui bốn mùa

  Trình bày: , | Album:

  Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

  Chim kêu gióng giả

  Trình bày: | Album:

  Con chim nó mấy kêu mà gióng giả i. Song để, để có a song tình, tình tình ơi hỡi...

  Lên tiên cung

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình....

  Đào nguyên

  Trình bày: | Album:

  Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

  Lúng liếng

  Trình bày: , | Album:

  Lóng lánh i là lóng ới a lánh ơi í i…mắt í i…người i ì …là người long ì lánh...

  Vào chùa

  Trình bày: | Album:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Nam nhi

  Trình bày: , | Album:

  ...

  Dọn quán bán hàng

  Trình bày: , | Album:

  Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...