Nghệ sĩ: Thanh Hằng

Tiểu sử Thanh Hằng

Album của nghệ sĩ Thanh Hằng

Video của nghệ sĩ Thanh Hằng

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Hằng

Vui bốn mùa

Trình bày: , | Album:

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Chim kêu gióng giả

Trình bày: | Album:

Con chim nó mấy kêu mà gióng giả i. Song để, để có a song tình, tình tình ơi hỡi...

Đào nguyên

Trình bày: | Album:

Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

Lúng liếng

Trình bày: , | Album:

Lóng lánh i là lóng ới a lánh ơi í i…mắt í i…người i ì …là người long ì lánh...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Nam nhi

Trình bày: , | Album:

...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: , | Album:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Lúng liếng

Trình bày: , | Album:

...