Nghệ sĩ: Chu Phương Anh

Tiểu sử Chu Phương Anh

Album của nghệ sĩ Chu Phương Anh

Video của nghệ sĩ Chu Phương Anh

Bài hát của nghệ sĩ Chu Phương Anh

Cây kiêu bổng

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Cây kiêu í i tang tình rằng là cây kiêu bổng í. Cây í i í kiêu...

Em là con gái Bắc Ninh

Nghệ sĩ:

Đôi tay í i nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự à dầu. Này trước í ơ ớ ơ mời,...