Nghệ sĩ: Đình Sáng

Tiểu sử Đình Sáng

Album của nghệ sĩ Đình Sáng

Video của nghệ sĩ Đình Sáng

Bài hát của nghệ sĩ Đình Sáng

Lý giao duyên

Nghệ sĩ: ,

Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu nàng, anh chẳng ớ...