Nghệ sĩ: Thu Hiền

Tiểu sử Thu Hiền

Album của nghệ sĩ Thu Hiền

Video của nghệ sĩ Thu Hiền

Bài hát của nghệ sĩ Thu Hiền

Tìm người giữa hội Lim

Nghệ sĩ:

Lạc nhau tự điệu dân ca Phải tìm đến hội, để mà tìm nhau… Người đông...