Nghệ sĩ: Thu Trang

Tiểu sử Thu Trang

Album của nghệ sĩ Thu Trang

Video của nghệ sĩ Thu Trang

Bài hát của nghệ sĩ Thu Trang

Hạnh nguyên

Nghệ sĩ:

Nợ duyên ì í i chức nữ i ì, hự ư Lang. Này cầu í ơ ớ ơ Ô, ối hự tái i ì bắc...

Lý giao duyên

Nghệ sĩ:

Lý giao duyên Dân ca Quan họ lời cổ ST: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm...