Nghệ sĩ: CLB Mười Nhớ TPHCM

Tiểu sử CLB Mười Nhớ TPHCM

Album của nghệ sĩ CLB Mười Nhớ TPHCM

Video của nghệ sĩ CLB Mười Nhớ TPHCM

Bài hát của nghệ sĩ CLB Mười Nhớ TPHCM

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

Buôn bấc buôn dầu

Nghệ sĩ:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu.Buôn nhẫn...

Còn duyên

Nghệ sĩ:

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Dệt gấm

Nghệ sĩ:

Dệt gấm Dân ca Quan họ cổ Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu...

Kẻ Bắc người Nam & Con nhện giăng mùng

Nghệ sĩ:

Kẻ Bắc í ơ ơ ơ người Nam, quan họ trở í ơ ơ ra về. Bây giờ, kẻ Bắc í ơ Nam...

Khách đến chơi nhà

Nghệ sĩ:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Làng quan họ quê tôi

Nghệ sĩ:

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu...