Nghệ sĩ: Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Tiểu sử Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Album của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Video của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Bài hát của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Chia Rẽ Đôi Nơi

Trình bày: ,

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Người ở đừng về

Trình bày:

Nữ: Em về em vẫn í ì i í i Nay có ó o mấy khóc ơ nay ở ớ khóc thầm là Đôi í...

Về miền quan họ 2015: Bên dòng tiêu tương

Trình bày:

Lấy ý tưởng và cảm hứng từ dòng Tiêu Tương – một dòng sông cổ, có thực,...