Nghệ sĩ: Hải Đường

Tiểu sử Hải Đường

Album của nghệ sĩ Hải Đường

Video của nghệ sĩ Hải Đường

Bài hát của nghệ sĩ Hải Đường

Ăn ở trong rừng

Nghệ sĩ:

Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

Bạn tình ơi

Nghệ sĩ:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ:

Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

Dọn quán bán hàng

Nghệ sĩ:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng đôi í ơ người về dọn quán í ơ cũng có a bán...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Nghệ sĩ:

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Lên tiên cung

Nghệ sĩ:

Lên í đến tận i tiên đà trên í i Tiên Cung tôi bực ì ì mình. Lên í đến tận...

Nguyệt gác mái đình

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có ó o...

Nhớ mãi khôn nguôi

Nghệ sĩ:

Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …tôi tưởng nhớ...

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Nghệ sĩ:

Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi ta thương nhớ i,í i ì í...