Nghệ sĩ: Minh Khánh

Tiểu sử Minh Khánh

Album của nghệ sĩ Minh Khánh

Video của nghệ sĩ Minh Khánh

Bài hát của nghệ sĩ Minh Khánh

Lúng Liếng

Nghệ sĩ: ,

Lóng lánh lúng liếng Lóng lánh i là lóng ới a lánh ơi í i…mắt í i…người i ì...