Nghệ sĩ: Ngọc Huynh

Tiểu sử Ngọc Huynh

Album của nghệ sĩ Ngọc Huynh

Video của nghệ sĩ Ngọc Huynh

Bài hát của nghệ sĩ Ngọc Huynh

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Nguyệt gác mái đình

Nghệ sĩ: ,

Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ hơ ơ Này có ó o mấy mái nay ớ ớ mái...

Nguyệt gác mái đình

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...