Nghệ sĩ: Nguyễn Khắc Đoàn

Tiểu sử Nguyễn Khắc Đoàn

Album của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Đoàn

Video của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Đoàn

Bài hát của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Đoàn

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...