Nghệ sĩ: Quang Hàn

Tiểu sử Quang Hàn

Album của nghệ sĩ Quang Hàn

Video của nghệ sĩ Quang Hàn

Bài hát của nghệ sĩ Quang Hàn

Lên núi Ba Vì

Nghệ sĩ: ,

Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

Lên núi Ba Vì

Nghệ sĩ: ,

Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

Ra ngó vào trông

Nghệ sĩ:

Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Ố mấy ngày í i i ngày i. Ra ngó ấy mấy trông...