Nghệ sĩ: Quốc Khanh

Tiểu sử Quốc Khanh

Album của nghệ sĩ Quốc Khanh

Video của nghệ sĩ Quốc Khanh

Bài hát của nghệ sĩ Quốc Khanh

Lúng liếng

Nghệ sĩ:

Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người lóng ì lánh í...

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Giữa tối hôm rằm

Nghệ sĩ:

Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

Gió đưa cây cải

Nghệ sĩ:

Dân ca Quan họ cổ Thì gió i ì đưa í ơ ơ đưa ơ thì gió i ì đưa ớ ơ là đưa,...

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ:

Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...