Nghệ sĩ: Quốc Khanh

Tiểu sử Quốc Khanh

Album của nghệ sĩ Quốc Khanh

Video của nghệ sĩ Quốc Khanh

Bài hát của nghệ sĩ Quốc Khanh

Lúng liếng

Trình bày: | Album:

Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người lóng ì lánh í...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Giữa tối hôm rằm

Trình bày: | Album:

Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

Gió đưa cây cải

Trình bày: | Album:

Dân ca Quan họ cổ Thì gió i ì đưa í ơ ơ đưa ơ thì gió i ì đưa ớ ơ là đưa,...