Nghệ sĩ: Trung Đức

Tiểu sử Trung Đức

Album của nghệ sĩ Trung Đức

Video của nghệ sĩ Trung Đức

Bài hát của nghệ sĩ Trung Đức

Còn duyên

Nghệ sĩ: ,

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...