Ca sĩ: ThanhTuyền

Gửi anh chiếc nón quê hương

Trình bày:

...

Vui Thầm

Trình bày:

...

Lên tiên cung

Trình bày:

Sưu tầm: Hữu Duy Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình....

Gọi đò

Trình bày:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...