Nghệ sĩ: Minh Phức

Tiểu sử Minh Phức

Album của nghệ sĩ Minh Phức

Video của nghệ sĩ Minh Phức

Bài hát của nghệ sĩ Minh Phức

Thân lươn bao quản lấm đầu

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Hương gió đầu cành

Nghệ sĩ: ,

...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Nghệ sĩ: ,

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

Hôm nay tứ hải giao tình

Nghệ sĩ: ,

...

Năm liệu bảy lo

Nghệ sĩ: ,

Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

Em là con gái Bắc Ninh

Nghệ sĩ: ,

Đôi tay í i  nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự là dầu. Này trước í ơ ớ ơ...