Nghệ sĩ: Minh Phức

Tiểu sử Minh Phức

Album của nghệ sĩ Minh Phức

Video của nghệ sĩ Minh Phức

Bài hát của nghệ sĩ Minh Phức

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Hương gió đầu cành

Trình bày: , | Album:

...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Trình bày: , | Album:

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

Năm liệu bảy lo

Trình bày: , | Album:

Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...