Nghệ sĩ: Lệ Ngải

Tiểu sử Lệ Ngải

Album của nghệ sĩ Lệ Ngải

Video của nghệ sĩ Lệ Ngải

Bài hát của nghệ sĩ Lệ Ngải

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Hương gió đầu cành

Trình bày: ,

...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Trình bày: ,

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

Năm liệu bảy lo

Trình bày: ,

Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

Em là con gái Bắc Ninh

Trình bày: ,

Đôi tay í i  nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự là dầu. Này trước í ơ ớ ơ...