Nghệ sĩ: Lệ Ngải

Tiểu sử Lệ Ngải

Album của nghệ sĩ Lệ Ngải

Video của nghệ sĩ Lệ Ngải

Bài hát của nghệ sĩ Lệ Ngải

Em là con gái Bắc Ninh

Nghệ sĩ: ,

Đôi tay í i  nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự là dầu. Này trước í ơ ớ ơ...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Nghệ sĩ: ,

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

Hương gối đầu ghềnh

Nghệ sĩ: ,

Nửa đêm sương gội đầu cành Ngọn đèn soi xuống trướng huỳnh hắt hiu Sinh đà...

Năm liệu bảy lo

Nghệ sĩ: ,

Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

Phùng quan xuân hội

Nghệ sĩ: ,

Phùng quan xuân hội kiến xuân hoa Hướng hạ dương quỳ nhật bất tương ly Bất tương...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Thơ thẩn tìm ai

Nghệ sĩ: ,

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh Giở về xứ Lạng tìm...

Tứ hải giao tình

Nghệ sĩ: ,

Hôm nay tứ hải giao tình Tuy rằng bốn bể như sinh một nhà Hôm nay họp mặt giao hòa Nguyện...