Nghệ sĩ: Ngọc Quang

Tiểu sử Ngọc Quang

Album của nghệ sĩ Ngọc Quang

Video của nghệ sĩ Ngọc Quang

Bài hát của nghệ sĩ Ngọc Quang

Bạn tình ơi

Nghệ sĩ:

Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này ai í ơ ơ ớ ơ ơi,...

Còn duyên

Nghệ sĩ: ,

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở i í i, a a ru hời,...

Gửi về quan họ

Nghệ sĩ: ,

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ:

Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ thuyền là ngồi...

Tìm trong chiều hội lim

Nghệ sĩ: ,

Bâng khuâng trong gió Ai bâng khuâng ai đứng trong Gió lạnh, gió lạnh chiều hội Lim Ai...

Trầu cau quan họ

Nghệ sĩ: ,

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

Tương phùng tương ngộ

Nghệ sĩ:

Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...