Nghệ sĩ: NSƯT Hải Xuân

Tiểu sử NSƯT Hải Xuân

Album của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

Video của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

Lúng liếng – Lóng lánh

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

Vui bốn mùa

Trình bày: | Album:

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Lên tiên cung

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình....

Như ruộng năm sào

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi. Như ứ...

Dệt gấm

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Tay tiên chuốc chén rượu đào

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào/, ố rằng đổ...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Trình bày: , | Album:

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Sưu tầm: Hữu Duy Nam: Nhất ngon la bến...

Mời nước mời trầu

Trình bày: | Album:

Mời nước Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ...