Nghệ sĩ: Quang Luyến

Tiểu sử Quang Luyến

Album của nghệ sĩ Quang Luyến

Video của nghệ sĩ Quang Luyến

Bài hát của nghệ sĩ Quang Luyến

Ba quan

Nghệ sĩ: , , ,

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,có về là về...

Tìm em trong chiều hội Lim

Nghệ sĩ: ,

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....