Album: Duyên quan họ - Karaoke - Minh Thành

Paused...

    Vào chùa – Karaoke

    Trình bày: | Album:

    Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...