Album: Đêm ngắn tình dài - Video

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Đêm ngắn tình dài - Video

  Ngồi tựa mạn thuyền

  Trình bày: , | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

  Cái hời cái ả – Nhất ngon là mía Lan Điền

  Trình bày: , | Album:

  Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

  Lên núi Ba Vì

  Trình bày: , | Album:

  Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

  Lòng vẫn đợi chờ

  Trình bày: , | Album:

  Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ ơ hợ ớ không ố...

  Nguyệt gác mái đình

  Trình bày: , | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

  Rẽ phượng chia loan

  Trình bày: , | Album:

  Rẽ phượngố tính tính chia loanchi bây a bây giờ, rẽ phượng ố tính tính chia loan Dang...