Album: Quan họ không nhạc đệm 1

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Quan họ không nhạc đệm 1

  Nhác trông thấy bóng đôi người

  | Album:

  Bỉ: Nhác i í i i trông, thấy i bóng i í i i đôi, i hị í ơ ớ ơ ơ hự hà à người,...

  Tạm biệt từ đây

  | Album:

  Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

  Thú giải phiền

  | Album:

  Lấy gì làm thú giải phiền, Quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa. Khi giăng thanh...

  Vốn liếng tôi có 30 đồng

  | Album:

  Vốn rằng liếng tôi có 30 a mươi đồng Có 40 mươi đồng ấy nửa thì nuôi mẹ,...

  Tuấn Khanh

  | Album:

  Bỉ: Tiếc ì thay hỡi ì Tuấn i Khanh, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à chàng, này có í ơ...