Album: Tìm bạn

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Tìm bạn

  Năm liệu bảy lo

  Nghệ sĩ:

  Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

  Sông Cầu nước chảy lơ thơ & Yêu nhau cởi áo cho nhau

  Nghệ sĩ:

  Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta Đôi ta thương nhớ bao giờ Bao giờ chứ...

  Chia rẽ đôi nơi

  Nghệ sĩ:

  Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

  Trên rừng 36 thứ chim

  Nghệ sĩ:

  Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim em mà thứ chim Thứ chim là chim chèo bẻo Thứ chim...

  Thuyền mở lái chèo

  Nghệ sĩ:

  Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

  Qua sông tìm bạn

  Nghệ sĩ:

  ...

  Nguyệt gác mái đình

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

  Dệt gấm

  Nghệ sĩ:

  Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm...