Album: Cắp nón đón đò (CD)

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Cắp nón đón đò (CD)

  Sông Cầu nước chảy lơ thơ – yêu nhau cởi áo cho nhau

  Nghệ sĩ:

  Sông cầu nước chảy lơ thơ Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi...

  Vui bốn mùa

  Nghệ sĩ:

  Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

  Dọn quán bán hàng

  Nghệ sĩ:

  Dọn quán í ơ cũng có bán hàng là, anh rằng Hai ơi. Nay bên a người về dọn quán...

  Cắp nón đón đò

  Nghệ sĩ:

  Cắp cái nón ơ ờ đi nay a a đón đò là duyên ơ bằng là anh Hai ơi tình em lính tính...

  Buôn bấc buôn dầu

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội...

  Vốn liếng em có 30 đồng

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...

  Cây xanh dưng dức giữa giời

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

  Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này...