Album: Cây trúc xinh

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Cây trúc xinh

  Còn duyên

  Nghệ sĩ: ,

  Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

  Cây trúc xinh

  Nghệ sĩ:

  Chép lời: Hữu Duy Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ...

  Ngồi tựa mạn thuyền

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

  Thân lươn bao quản lấm đầu

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia.  Bao quản...

  Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này...

  Lên núi Ba Vì

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự...

  Giữa tối hôm rằm

  Nghệ sĩ:

  Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

  Dọn quán bán hàng

  Nghệ sĩ:

  Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng đôi í ơ người về dọn quán í ơ cũng có a bán...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Lấy gì làm thú giải phiền

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ:Thì lấy í gì, làm thú giải ì, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à...

  Vào chùa

  Nghệ sĩ:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Tuấn Khanh

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Tiếc ì thay hỡi ì Tuấn i Khanh, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à chàng, này có í ơ...