Album: Chín nhớ mười thương

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Chín nhớ mười thương

  Thỏa nỗi nhớ mong

  Trình bày: , | Album:

  Em ở đầu sông chứ riêng anh i i, Riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông...

  Gọi đò

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Cò lả

  Trình bày: , | Album:

  Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

  Ăn ở trong rừng

  Trình bày: | Album:

  Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

  Nguyệt gác mái đình

  Trình bày: | Album:

  Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ hơ ơ Này có ó o mấy mái nay ớ ớ mái...

  Vào chùa

  Trình bày: | Album:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Con nhện giăng mùng

  Trình bày: , | Album:

  Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

  Mười nhớ

  Trình bày: | Album:

  Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

  Khách đến chơi nhà

  Trình bày: , | Album:

  Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà.Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

  Hoa thơm bướm lượn

  Trình bày: | Album:

  1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơmỐ tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con bướm...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...