Album: Về Kinh Bắc

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Về Kinh Bắc

  Ba quan

  Nghệ sĩ:

  Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về với hội có gái ngoan gái...

  Dưới giời mấy kẻ biết ra

  Nghệ sĩ:

  Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

  Lý giao duyên

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu...

  Lên tiên cung

  Nghệ sĩ:

  Lên í đến tận tiên đà trên í i Tiên Cung tôi bực í ì ì mình /.Lên i đến tận...

  Năm liệu bảy lo

  Nghệ sĩ:

  Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

  Đào Nguyên

  Nghệ sĩ:

  Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

  Người ngoan

  Nghệ sĩ:

  Người ngoan Dân ca Quan họ cổ ST: Hữu Duy Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người...

  Thuyền mở lái chèo

  Nghệ sĩ:

  Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

  Như ruộng năm sào

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi. Như ứ...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Nợ duyên

  Nghệ sĩ:

  Ai về là về Kinh Bắc Nhớ người là người đội nón, nón ba tầm Yếm đào, ngọt...