Album: Khách đến chơi nhà

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Khách đến chơi nhà

  Khách đến chơi nhà

  Nghệ sĩ: ,

  Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

  Con nhện giăng mùng

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

  Em là con gái Bắc Ninh

  Nghệ sĩ:

  Đôi tay í i  nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự là dầu. Này trước í ơ ớ ơ...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

  Đêm qua nhớ bạn

  Nghệ sĩ:

  Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

  Bạn tình ơi

  Nghệ sĩ:

  Chép lời: Hữu Duy Bỉ: Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây,...

  Ai xuôi về

  Nghệ sĩ:

  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

  Vào chùa

  Nghệ sĩ:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Thỏa nỗi nhớ mong

  Nghệ sĩ: ,

  ...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Ấy đò là đò ai ư hợi ừ, ấy đò là đò ai đò ai mà đi ở i hi i. A á ru hời,...

  Tay tiên chuốc chén rượu đào

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi...

  Ra đứng cổng làng

  Nghệ sĩ:

  Chiều qua ra à đứng i, ta à lý lý như cổng làng, ta lý lý như cổng làng ì. Trông...