Album: Chín nhớ mười thương

Thỏa nỗi nhớ mong

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 1,757

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i, Riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông...

Gọi đò

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,015

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Cò lả

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 812

Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

Ăn ở trong rừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294

Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 562

Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ hơ ơ Này có ó o mấy mái nay ớ ớ mái...

Vào chùa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 725

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Con nhện giăng mùng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 808

Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

Mười nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,241

Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 4,445

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà.Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Hoa thơm bướm lượn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 648

1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơmỐ tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con bướm...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 395

Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...