Album: Gọi đò - Hải Đường

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Gọi đò - Hải Đường

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

  Sông Cầu nước chảy lơ thơ

  Nghệ sĩ:

  Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi ta thương nhớ i,í i ì í...

  Đêm qua nhớ bạn

  Nghệ sĩ:

  Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

  Nguyệt gác mái đình

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có ó o...

  Tuấn Khanh

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Tiếc ì thay hỡi ì Tuấn i Khanh, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à chàng, này có í ơ...

  Bạn tình ơi

  Nghệ sĩ:

  Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

  Dọn quán bán hàng

  Nghệ sĩ:

  Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng đôi í ơ người về dọn quán í ơ cũng có a bán...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Nghệ sĩ:

  Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …tôi tưởng nhớ...

  Ăn ở trong rừng

  Nghệ sĩ:

  Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

  Lên tiên cung

  Nghệ sĩ:

  Lên í đến tận i tiên đà trên í i Tiên Cung tôi bực ì ì mình. Lên í đến tận...