Album: Tưởng đến gần xa

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Tưởng đến gần xa

  Vui bốn mùa

  Nghệ sĩ:

  Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đàoLà ngồi tựa có a...

  Liện sai

  Nghệ sĩ:

  Người rằng người ơi _ đấy ơi bên em hỡi í a hà à người là đôi ới à người...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Lên núi Ba Vì

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự...

  Bạn Kim Lan

  Nghệ sĩ:

  Bạn thì ôi à loan ớ ớ ơi em í i hỡi là, là ư hự rằng ơ ớ ơ ơ như ư hự đấy...

  Lấy gì làm thú giải phiền

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Lấy i í gì, làm thú giải, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ à phiền, này...

  Buôn bấc buôn dầu

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội...

  Thuyền mở lái chèo

  Nghệ sĩ:

  Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

  Tưởng đến gần xa

  Nghệ sĩ:

  Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận...

  Đào Nguyên

  Nghệ sĩ:

  Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

  Chè mạn hảo

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Mấy khi i í i, bạn đến i i chơi, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à nhà, này đốt í...