Album: Tình quan họ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Tình quan họ

  Nhác trông thấy bóng đôi người

  | Album:

  Bỉ: Nhác i í i i trông, thấy i bóng i í i i đôi, i hị í ơ ớ ơ ơ hự hà à người,...

  Cành quế non vợi

  | Album:

  ...

  Xin nhớ lời nhau

  | Album:

  ...

  Thân lươn bao quản lấm đầu

  Trình bày: , | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

  Hương gió đầu cành

  Trình bày: , | Album:

  ...

  Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

  Trình bày: , | Album:

  Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

  Năm liệu bảy lo

  Trình bày: , | Album:

  Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

  Bạn tình ơi

  | Album:

  Chép lời: Hữu Duy Bỉ: Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây,...

  Cây trúc xinh

  | Album:

  Chép lời: Hữu Duy Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ...