Album: Tình quan họ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Tình quan họ

  Em là con gái Bắc Ninh

  Nghệ sĩ: ,

  Đôi tay í i  nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự là dầu. Này trước í ơ ớ ơ...

  Cây trúc xinh

  Chép lời: Hữu Duy Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ...

  Bạn tình ơi

  Chép lời: Hữu Duy Bỉ: Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây,...

  Năm liệu bảy lo

  Nghệ sĩ: ,

  Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

  Hôm nay tứ hải giao tình

  Nghệ sĩ: ,

  ...

  Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

  Nghệ sĩ: ,

  Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

  Hương gió đầu cành

  Nghệ sĩ: ,

  ...

  Thân lươn bao quản lấm đầu

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

  Xin nhớ lời nhau

  ...

  Cành quế non vợi

  ...

  Nhác trông thấy bóng đôi người

  Bỉ: Nhác i í i i trông, thấy i bóng i í i i đôi, i hị í ơ ớ ơ ơ hự hà à người,...