Thể loại: Hòa tấu

Người ở đừng về

Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về Người về em vẫn...

Bèo dạt mây trôi

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...