Thể loại: Hát quan họ không nhạc đệm

Bạn tình ơi

Chép lời: Hữu Duy Bỉ: Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây,...

Bóng quế giãi thềm

Nghệ sĩ: ,

Lửng lơ bóng quế giãi thềm Chuông đưa bát ngát càng thêm bận lòng Lững lờ thu...

Cái hời cái ả

Nghệ sĩ: ,

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Cái hời cái ả – Nhất ngon là mía Lan Điền

Nghệ sĩ: ,

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Cành quế non vợi

...

Cảnh sơn trang

Nghệ sĩ: ,

...

Cây gạo chon von

Nghệ sĩ:

Trèo lên cây gạo chon von Trông xuống dưới đất thấy con người bò Con người ấp...