Thể loại: Hát không nhạc đệm

Nhác trông thấy bóng đôi người

| Album:

Bỉ: Nhác i í i i trông, thấy i bóng i í i i đôi, i hị í ơ ớ ơ ơ hự hà à người,...

Cành quế non vợi

| Album:

...

Xin nhớ lời nhau

| Album:

...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Hương gió đầu cành

Trình bày: , | Album:

...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Trình bày: , | Album:

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

Năm liệu bảy lo

Trình bày: , | Album:

Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

Bạn tình ơi

| Album:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ: Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây,...

Cây trúc xinh

| Album:

Chép lời: Hữu Duy Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ...

Cây gạo

Trình bày:

...

Trang 3 of 41234